Aanvullende voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Incassopakket per 1 mei 2019

 

Artikel 1 Definities

De in de Algemene Voorwaarden NIB gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Voorwaarden Incassopakket, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken:

 

Incassopakket                      een product ontwikkeld door en voor NIB, niet zijnde een verzekeringsproduct;

NIB                                         de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid N.I.B. Nationaal Incasso Bureau B.V., statutair gevestigd te (1441 MN) Purmerend, aan de Waterlandlaan 80. Correspondentieadres: Postbus 650, 1440 AR te Purmerend;

Opdrachtgever                     de contractswederpartij van NIB;

Overeenkomst                      iedere overeenkomst m.b.t. het Incassopakket die tot stand komt tussen NIB en Opdrachtgever;

Aanvullende Voorwaarden  deze Voorwaarden die, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden NIB, van toepassing zijn op de overeenkomst met betrekking tot de door de Opdrachtgever afgenomen diensten die voortvloeien uit de Incassopakket, hierna te noemen: AanvullendeVoorwaarden;

Algemene Voorwaarden      de standaard bepalingen die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten gesloten tussen NIB en haar Opdrachtgever, hierna te noemen: Algemene Voorwaarden;

Debiteur                                de schuldenaar van Opdrachtgever;

Incasso-opdracht                 elke separate opdracht, binnen de looptijd van de Overeenkomst, aan NIB om over te gaan tot het Incassotraject;

Incassotraject                       in dit kader: het buitengerechtelijk traject via NIB, dat aanvangt na nonbetaling van de laatste herinnering van Opdrachtgever, niet zijnde het gerechtelijke traject;

Vordering                              een aanspraak op een opeisbare som geld op een debiteur;

Gerechtelijke incasso          onderscheidenlijk van een buitengerechtelijk traject, welke na goedkeuring van Opdrachtgever aan onze deurwaarder wordt overgedragen ter behandeling, ook gerechtelijk traject genoemd;

Correspondentieadres:        Postbus 650, 1440 AR te Purmerend;

adresgegevens, verhuizingen, telefoonaansluitingen, status van het onroerend goed, negatieve betalingservaringen, gerechtelijke aankondigingen en eerdere toetsingen op hetzelfde adres van de betrokkene wordt getoetst;

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 De Aanvullende Voorwaarden zijn, samen met en in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen van NIB en alle overeenkomsten tussen NIB en de opdrachtgever, die verband houden met de levering van diensten uit het Incassopakket .

2.2 Als het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Incassopakket  afwijkt van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden NIB, dan geldt het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Incassopakket.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een bestelling van het Incassopakket wordt gekwalificeerd als aanvaarding van het aanbod door NIB, daarmee vindt de daadwerkelijke totstandkoming van een overeenkomst plaats, hetgeen aan Opdrachtgever (schriftelijk) wordt bevestigd.

3.2 Zonder aanvaarding van de toepasselijke Voorwaarden, door Opdrachtgever, vervalt derhalve automatisch de bestelling, zoals bedoeld in artikel 3.1.

3.3 Na de bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 3.1, wordt het Incassopakket als actief aangemerkt.

 

Artikel 4 Duur en beëindiging overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste een periode van twaalf maanden.

4.2 Opzegging door Opdrachtgever is mogelijk, met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de periode. Opdrachtgever kan per post opzeggen t.a.v.: NIB Incassobureau B.V. o.v.v. Incassopakket en klantnummer via: Postbus 650, 1440 AR te Purmerend, dan wel per e-mail: info@nibincasso.nl.

4.3 Indien Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, zal nimmer restitutie plaatsvinden op de aanschafprijs van het Incassopakket.

4.4 NIB is te allen tijde gerechtigd te stoppen met het aanbieden van het Incassopakket, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de looptijd.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Bij het uitvoeren van het incassotraject is NIB gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van (onderdelen van) de overeenkomst.

5.2 NIB kan geenszins garantie geven op een te behalen resultaat in de uitvoering van haar werkzaamheden, de verplichtingen van NIB worden gekarakteriseerd door een inspanningsverplichting. Desalniettemin zal NIB, en door haar ingeschakelde derden, zich zeer zal inspannen om de overeenkomst uit te voeren.

5.3 De door NIB opgegeven termijnen zijn louter indicatief. Bij overschrijding hiervan geeft dit nimmer een recht tot schadevergoeding, evenmin het recht een opdracht te annuleren of te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NIB dan wel ingeschakelde derden.

5.4 NIB kan naar aanleiding van een vruchteloos incassotraject een verzoek doen of advies geven aan Opdrachtgever om een vordering over te dragen aan hun deurwaarder. Zij kan alsdan de procedure in rechte vervolgen, dus niet eerder dan na (schriftelijke) instemming van opdrachtgever

 

Artikel 6 Incassopakket

In afwijking op artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, is Opdrachtgever in het kader van het Incassopakket geen bureaukosten verschuldigd m.b.t. nationale incasso.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.